Лабораторні дослідження зразків ґрунту

В Україні 32,42 млн.га орних земель, з яких близько 30 млн.га знаходяться у володінні й користуванні різних форм власності фізичних та юридичних осіб. Ця площа становить масиви, на яких вироблялась раніше і виробляється нині основна маса продукції землеробства, сільськогосподарської продукції.

Земельному фонду України притаманна певна двоякість: з одного боку, в грунтовому покриві її переважають родючі чорноземні грунти, а з другого – процеси деградації грунтів охоплюють практично всю її територію.

Державне підприємство “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” звертає увагу, що збільшення чистого прибутку досягають тільки за рахунок ретельного пристосування землеробства до особливостей природо-екологічних умов середовища. Для цього необхідно мати найповнішу характеристику земель за видами, якісними відмінностями територій, особливо грунтового покриву, екологічного стану середовища і за економінчими показниками використання с/г угідь.

Лабораторія ґрунтових обстежень відділу екологічних та грунтових обстежень ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» атестована відповідно до вимог «Правила уповноваження та атестації в державній метрологічній системі» (Свідоцтво про атестацію «Украгростандартсертифікація», №А15-072 від 28.12.2015 р.)

З метою визначення якості аналітичних вимірювань, лабораторія ґрунтових обстежень бере участь в міжлабораторних порівняннях результатів вимірювань мпр/опг-2017, мпр/опг-2019, які були організовані центром державної служби стандартних зразків ґрунтів (дссз) України. Отримані результати вимірювань посвідчують, що проведені аналізи ґрунтових зразків лабораторією ґрунтових обстежень повністю за всіма показниками в межах допустимих фактичних розбіжностей і не перевищують допустиме відхилення. Аналітична діяльність лабораторії ґрунтових обстежень оцінена дссз як повністю задовільна, про що посвідчує видане свідоцтво учасника та звіт з результатами проведення міжлабораторних порівнянь.

Лабораторія нашого Підприємства виконує такі аналізи ґрунтів:

 • Водно-фізичні властивості:
 • Визначення щільності складення окремих шарів чи горизонтів ґрунту.
 • Визначення запасу продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту.
 • Визначення гранулометричного складу ґрунту.
 • Хімічні властивості:
 • Визначення вмісту гумусу в мінеральних ґрунтах.
 • Визначення вмісту органічної речовини в торфових ґрунтах. Визначення реакції ґрунтового середовища потенціометричним методом.
 • Визначення різних видів кислотності ґрунту: активної, обмінної і гідролітичної.
 • Визначення суми обмінних катіонів (Са2+ + Мg2+) в ґрунті з розрахунком ступеня насичення ґрунту основами.
 • Визначення вмісту азоту легкогідролізуємих сполук ґрунту.
 • Визначення вмісту рухомого фосфору в ґрунті.
 • Визначення обмінного калію в ґрунті.
 • Визначення вмісту мікроелементів і важких металів методом інверсійної хронопотенціометрії.